Berichtgeving Algemeen Dagblad inhuur in Teylingen

Op 7 september berichtten het AD en de NOS dat Teylingen € 266.000 neertelde voor de inhuur van een projectmanager grond. De coalitiepartijen VVD, CDA en D’66 hebben hier gezamenlijk Raadsvragen over gesteld.

In een eerste reactie heeft het college aangegeven dat het genoemde bedrag klopt maar dat de kosten niet ten laste komen van de gemeente. De kosten worden gedragen door de projectontwikkelaars ten behoeve van het project Hooghkamer. De gemeente zou de benodigde expertise voor dit omvangrijke traject niet in huis hebben. Marlies Volten, fractievoorzitter VVD:  ‘ Het verhaal lijkt genuanceerder te liggen dan het AD suggereert. De coalitiepartijen vinden het van belang dat er duidelijkheid wordt verschaft aan de Raad over de gang van zaken.’ De fracties hebben gezamenlijk onderstaande vragen gesteld.

 

  1. Is het college bekend met de berichtgeving van het AD 'Ingehuurde ambtenaar vangt meer dan een minister', waarin wordt Teylingen wordt genoemd als één van de gemeenten die externe inhuur meer betaalde dan een ministerssalaris?

 

  1. Kloppen de in het artikel geschetste feiten? Zo nee, waarom niet? 

 

  1. Is het college het met de fracties eens dat het onwenselijk is om intern personeel én inhuurkrachten zulke hoge bedragen te betalen?

 

  1. Wordt er door het college op dit moment sturing gegeven aan het beperken van de kosten voor externe inhuur?

 

  1. Welk resultaat heeft de genoemde manager opgeleverd?

 

  1. Uit welk budget wordt dit gefinancierd?

 

  1. Was het niet mogelijk het geleverde resultaat voor een lager tarief te krijgen? Is daartoe wel een poging gedaan?

 

  1. Zijn er bij de gemeente meer zaken bekend waarbij extern ingehuurde krachten meer verdienden dan de Wet Normering Topinkomens? 

 

  1. Is het college bereid om in geest van de Wet Normering Topinkomens óók voor externe inhuur te sturen op bedragen die worden betaald?